فرهنگ لغات و اصطلاحات انبوه و مردمان روستای انبوه

کلمه و اصطلاح                               معادل فارسی

تمبار (tambar)        توده بزرگ برف .کوه برفی که بر اثر بوران ایجاد شده باشد

تله(talah)                                 سنگ بزرگ .صخره

تاس(tas)                              کاسه .کاسه مسی و یا از روی

تلاشه(talashah)                     تکه هیزم که با تبر و داس خرد شده باشد.

تندیور (tanduir)                               تنور

تسن بکال(tosenbekal)                   سوسک سیاه

تمارزو(tamarzoo)                     آرزومند. حسرت به دل

تشک (toshk)                           گره

تک(tok)                        انتهای چیزی .انتهای درخت ،چوب و...

تکال(tokal)                             بلاترین نقطه ی درخت

تیف(tif)                                   تیغ. خار

تلوم(tolom)                         گوساله دو ساله

تویل (toil)                                   گل.

ترواکن (tarvakon)      یخنی.نوعی آبگوشت از قورمه،سیب زمینی ،پیاز و گوجه فرنگی

تلیف (telif)                آستین(تلیف و وکشست یعنی آستین را بالا زد)

تل (tal)                                        تلخ

تور (toor)                      دیوانه .مجنون.آدم شوت و بی معنی

تپزه(toppezah)                    گرد و قلمبه.

 پل –پل (pal-pal)                   اصطلاحی برای آب گرم غیر قابل شرب

پلخ –پلخ(palakh-palakh)            قل قل آب در حال جوش

پرد (pord)                                          پل

پابزار(pabezar)                           کفش-پای ابزار

پف(pof)                                           فوت

پتولیک(pojolik)                        با نوک پا چیزی را زدن –شوت کردن

پیراستن (purasten)                   فعل نگاه کردن

پیلاکوت(pilakoot)           آدم پررو و گنده گو.کسی که حرف بزرگتر از دهانش می زند

پسین (pasin)             پستو اتاقی در انتهای خانه های قدیمی که بمنزله انباری بود

پیچا (picha)                             گربه

پیشاب(pishab)                           ادار

پیشکال (pushkal)       پوست و آشغال میوه هایی چون فندق و گردو

پیتور(putur)                           مورچه

پیته(poita)                   دستگیره آشپز خانه

پاپبز(papuiz)                    پاشنه پا

پیشه تاک(pishatak)        پیشانی

پسی ور (pasivar)            پشت .پشت سر

پندیر (pandاr)                پنیر

پابه کو(pabekoo)        گیر کردن نوک پا به جایی

پیله(pilah)                   اخم کردن.پیله کردن

/ 0 نظر / 11 بازدید